Hoe meld ik een technisch defect aan mijn woonst? Hoe kan ik informatie inwinnen?

 

Algemeen

Deze folder geeft je meer informatie bij de stappen die je kan ondernemen, of personen die je kan contacteren bij een vraag naar informatie over het onderhoud van je woonst of een technisch defect in of rond je woonst.

Samen zorg dragen voor je woonst

Zorg dragen voor de woonst doen we samen, wij als huisvestingsmaatschappij en jij als huurder. Dat begint bij een goed onderhoud en regelmatige schoonmaak van de woonst , het balkon, terras en de tuin.

Tips hierover kan je terugvinden in het Ziezo! boekje. Met deze tips kan je kosten voorkomen.

Vraag om informatie, een melding doen, klacht indienen

Bij een vraag naar informatie (bijvoorbeeld: huurprijsberekening, wachttijden,) kan Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting je snel inlichten of doorverwijzen naar de bevoegde persoon of dienst.

Bij een melding betreft het een probleem waarvan je wil of verwacht dat dit wordt opgelost door Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, bijvoorbeeld: een melding van een technisch de- fect in je woonst, een melding van domiciliefraude, ...

Een klacht is een uiting – mondeling, schriftelijk of elektronisch – waarbij je ontevreden bent over een handeling of prestatie die wel of juist niet gebeurde.Een klacht slaat dus op een bepaalde handeling van een vertegenwoordiger van GMV of een be- paalde tekortkoming in de organisatie van GMV die gevolgen heeft voor de indiener van de klacht.

Onderhoudstaken huurder - algemeen 

Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor een aantalonderhoudstaken die jij als huurder moet nakomen.

In het Ziezo!.boekje dat integraal deel uitmaakt van je huurovereenkomst, vind je heel wat han- dige tips voor het onderhoud van je woonst en tuin:

Ziezo!

Van jou wordt verwacht

 • je maakt regelmatig de dakgoten leeg om verstoppingen te voorkomen
 • je laat de septische put van je woonst éénmaal per jaar ledigen
 • je onderhoudt de binnenzijde van houten dakvlakramen en houten ramen door ze 1x/jaar te oliën
 • je test en verwijdert op regelmatige basis stof van de rookmelders
 • je onderhoudt de leidingen zodat je verstoppingen kan voorkomen; een ontstopping is altijd ten laste van de huurder
 • gooi geen afvalresten van voeding in de afvoerleidingen
 • spoel geen maandverbanden, luiers, condooms of keukenpapier door het toilet
 • spoel geen oliën, vetten, verfresten en chemische producten door de gootsteen: dit is schade- lijk voor de afvoerbuizen en het milieu
 • je poetst de woonst regelmatig en grondig:
  • voor vloer, tegels en sanitair gebruik je de juiste onderhoudsproducten
  • ontkalk de kranen en kraantoppen met azijn
  • lap de ramen minstens 4 keer per jaar
 • je onderhoudt je tuin:
  • snoei struiken, planten en hagen minstens 1 keer per jaar
  • verwijder het onkruid op regelmatige basis

Zeer dringende, dringende en niet dringende meldingen

Als huurder heb je de verplichting om ernstige en dringende defecten onmiddellijk te melden aan Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

Ga daarbij eerst na of een melding zeer dringend, dringend of niet dringend is.

Voor onderstaande dringende problemen dienen de huurders rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde instanties (deze lijst geven we ten titel van voorbeeld; niet noodzakelijk alle mogelijke situaties zijn weergegeven):

 • 100: brandweer en ambulance
  Dit nummer bel je bij brand, een ernstig ongeval met gewonden of nood aan dringende hulp van medische aard.
   
 • 101: Politie
  Dit nummer bel je voor dringende politiehulp: bij een ernstig ongeval met gewonden, bij een verdachte situatie, als je getuige of slachtoffer bent van een inbraak (voor niet-dringende poli- tiehulp neem je contact met het plaatselijke politiekantoor).
   
 • 112: Europees noodnummer voor dringende hulp
  Het nummer 112 bel je bij een noodsituatie en je komt dan terecht bij de provinciale 100-cen- trale van de hulpdiensten, die de politie, de brandweer of een medisch team ter plaatse kun- nen sturen (op termijn zal nummer 112 de nummers 100 en 101 vervangen)
   
 • 1722: nummer voor niet-dringende noodgevallen
  Je belt het nummer 1722 voor niet-dringende zaken waarbij je de hulp van de brandweer no- dig hebt, maar waarbij niemand in levensgevaar is, zoals bij storm- of waterschade.
  Het nummer wordt enkel geactiveerd bij extreme weersomstandigheden, op basis van voor- spellingen van het KMI; het is de bedoeling om de noodnummers voor dringende hulp (100, 101, 112) te ontlasten, zodat mensen in levensgevaar of in noodsituaties snel kunnen geholpen worden
  1722 is een betaalnummer: je ook rechtstreeks contact opnemen met het brandweerkorps van je gemeente.

Enkel en alleen in geval van dringende noodzakelijke interventies waarvoor Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting bevoegd is kunnen deze 24/7 telefonisch gemeld worden via het telefoonnummer 02/371 03 38.

Overzicht soorten meldingen op basis van de dringendheid

02/371 03 38

 • herstellingen die dringend moeten gebeuren omdat anders de schade aan de huurwoonst dreigt te verergeren
 • herstellingen die dringend moeten gebeuren omdat anders het welzijn (veiligheid en gezondheid) van de bewoner(s) onmiddellijk in gevaar is

voorbeelden: gevaar voor

 • waterschade
 • brand
 • elektrocutie
 • CO-vergiftiging
 • gasgeur of gaslek
 • ontploffing of wanneer
 • gemeenschappelijke afvoerleidingen zijn verstopt
 • de lift geblokkeerd is met personen en de liftinstallateur niet bereikbaar is

Niet-dringende meldingen: enkel tijdens de kantooruren en op werkdagen tussen 9u en 12u via het telefoonnummer  02/371.03.30.

NIET op de wettelijke feestdagen en/of buitengewone feestdagen

alle herstellingen die niet behoren tot de groep van de zeer dringende of dringende meldingen

voorbeelden:

 • kapotte lamp
 • deurbel defect

 

Voor 2023 gelden onderstaande data waarop de kantoren van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting zal gesloten zijn:

 • 10/04/2023: Paasmaandag
 • 1/05/2023: Feest van de arbeid
 • 18/05/2023: O.L.H. Hemelvaart
 • 29/05/2023: Pinkstermaandag
 • 11/07/2023: Vlaamse feestdag
 • 21/07/2023: Nationale feestdag
 • 15/08/2023: O. L. V. Hemelvaart
 • 1/11/2023: Allerheiligen
 • 2/11/2023: Allerzielen
 • 25/12 tem 28/12/2023

Welke kosten zijn ten laste van de huurder – welke kosten zijn ten laste van de verhuurder 

Als huurder heb je de verplichting om ernstige en dringende defecten onmiddellijk te melden. Alvorens je Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting contacteert om een defect te melden, is het handig om het 'Ziezo!...' boekje te raadplegen. Het boekje licht toe of de herstelling ten laste is van jou en jij dit bijgevolg moet betalen dan wel of de herstelling ten laste is van de verhuurder.

Ziezo!

Herstellingen ten laste van de huurder?

 • kleine onderhoudswerken en herstellingen van gebreken ontstaan door normale slijtage bij ge- bruik van kranen, vlotters, afsluitkraan toilet, bewegende delen van deuren of poorten,...
 • vervanging van gebroken glas in ramen, losgerukte stopcontacten, defecte lampen en scha- kelaars.
 • ontstoppen van rioleringsleidingen en toebehoren
 • herstellingen ten gevolge van slecht onderhoud, onvoorzichtig of foutief gebruik
 • herstellingen omwille van schade door de fout van jezelf, familie of vrienden
 • gevolgschade door gebreken die je te laat meldt

Herstellingen ten laste van de verhuurder?

 • beschadigingen door overmacht: opmaak van een proces verbaal is vereist, bijvoorbeeld: bij vandalisme of diefstal
 • onderdelen of toestellen die moeten vervangen worden door normale slijtage

Twijfel je? Vraag het dan gerust aan een medewerker van de technische dienst op het nummer 02/371.03.30 (kies 1) of via td@volkshuisvesting.be

Is er iets defect en kan je het zelf niet herstellen, en weet je niet welke hersteller je kan contacteren? Verwittig dan onze technische dienst op het nummer 02/371.03.30 (kies 1) of via td@volkshuisvesting.be en wij kunnen de herstelling laten uitvoeren op kosten van de huurder

Hoe meld ik een technisch defect aan mijn woning? Hoe kan ik informatie inwinnen?

Heb je een algemene melding omtrent je woning, je huurprijs, je gezinssamenstelling of je betalingen dan verwittig je Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting telefonisch, via mail of vul je een meldingsformulier in (zie website). Je bezorgt dit meldingsformulier aan Gewestelijke Maatschap- pij voor Volkshuisvesting via post of via mail.

Een melding dient bij voorkeur schriftelijk (per post of per e-mail) te gebeuren.

Een melding wordt enkel en alleen in behandeling genomen indien de melder alle nodige informatie heeft medegedeeld:

 • naam en voornaam van de melder
 • naam en voornaam van de huurder, want dat is niet noodzakelijk de melder
 • het telefoonnummer waarop de melder en/of huurder te bereiken is en zo mogelijk het e-mail- adres van de melder en/of huurder
 • het volledige adres van de woonst waarover het gaat: straat + huisnummer, gemeente, post- code
 • een duidelijke omschrijving van het probleem en de concrete feiten

Zo mogelijk dient bij de melding een fotoreportage gevoegd te worden van de eventuele schade. Als je schade hebt in je woning, verwittig dan ook voor alle zekerheid je verzekeraar.

Wat bij een defect van de verwarming, de warmwaterbereiding, de ventilatie en de liften

 

Ziezo! 

Herstelling van centrale verwarming of warmwaterbereiding of ventilatie
In geval van een defect aan de centrale verwarming of de warmwaterbereiding of het ventilatiesysteem dien je rechtstreeks contact op te nemen met de firma Equans : 02/466.40.00

Herstelling van sanitaire installatie
Ingeval van een defect aan je sanitaire installatie dien je contact op te nemen met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

Wat valt er onder deze herstellingen? bijvoorbeeld een lekkende kraan, problemen met het toilet, een lekkend sifon, etc. .

 • Als de herstelling ten laste is van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting zal de herstelling kosteloos worden uitgevoerd.
 • Als de herstelling ten laste is van de huurder zal de kost van de herstelling ten laste van de huurder worden gelegd.

Defecten aan de lift
Voor het melden van een storing of defect aan de liftinstallatie kan je terecht bij de verantwoordelijke liftmaatschappij. Voor een defecte lift kan je 24/7 contact opnemen met de liftmaatschappij.

In de lift zelf kan je zien welke maatschappij je dient te contacteren.

Liftmaatschappij

Telefoonnummer

Orona/Coopman 24/7

056/35.85.80

Cosmolift 24/7

09/222.49.19

De Lift 24/7

0800/204.04

Kone 24/7

02/346.21.00

TK Elevator/Thyssenkrupp 24/7

078/15.84.84

Herstelling van andere defecten
Ingeval van een herstelling van defecten dewelke niet toe te wijzen zijn de ventilatie, de verwar- mings- of sanitaire installatie of de lift dien je contact op te nemen met Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

Wat valt er onder een herstelling van andere defecten? Dit kan zijn: een lek in het dak, losliggende dakpannen, een geblokkeerde rolluik, problemen met de elektriciteit, enz. .

 • Als de herstelling ten laste is van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting zal de herstelling kosteloos worden uitgevoerd.
 • Als de herstelling ten laste is van de huurder zal de kost van de herstelling ten laste van de huurder worden gelegd.

Nuttige telefoonnumers GMV

Technische dienst

bereikbaar tijdens de kantooruren en op werkdagen tussen 9u en 12u

geen verwarming of warm water?

Equans 24/7

02/466.40.00

 

defecte lift?

Orona/Coopman 24/7

056/35.85.80

Cosmolift 24/7

09/222.49.19

De Lift 24/7

0800/204.04

Kone 24/7

02/346.21.00

TK Elevator/Thyssenkrupp 24/7

078/15.84.84

 

niet-dringende technische meldingen (met uitzondering van defecten aan verwarming of warm water of liften) ENKEL te bereiken tijdens de kantooruren op werkdagen

e-mail technische dienst

td@volkshuisvesting.be

technische dienst en technische meldingen

02/371.03.30 – druk 1

 

WACHTDIENST

bereikbaar buiten de kantooruren en werkdagen bij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

voor zeer dringende en dringende technische meldingen (met uitzondering van defecten aan verwarming, warmwaterbereiding of liften) waarvoor Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting bevoegd is

wachtdienst 24/7

02/371.03.38

 

Klantenrelaties

bereikbaar tijdens de kantooruren en op werkdagen tussen 9u en 12u

e-mail klantenrelaties

kr@volkshuisvesting.be

dienst klantenrelaties

02/371.03.30 – druk 2

vragen over koopwoningen en leningen

02/371.03.30 – druk 5

 

Financiële dienst

bereikbaar tijdens de kantooruren en op werkdagen tussen 9u en 12u voor vragen over betalingen van huurgelden, herstellingsfacturen, eindfacturen

van verwarming, elektriciteit en water

e-mail financiële dienst

fd@volkshuisvesting.be

telefoonnummer financiële dienst

02/371.03.30 – druk 3