Eigendom

Op het moment dat U de leningsakte ondertekent, mag U geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

  • in volle eigendom hebben
  • in erfpacht, opstarecht of vruchtgebruik hebben
  • in erfpacht, opstarecht of vruchtgebruik geven

U mag ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap, waarin u de hierboven genoemde zakelijke rechten inbracht. 

Dat geldt ook voor alle personen die samen met u de lening aanvragen en voor de personen die samen met u in de woning zullen wonen, behalve de personen ten laste.

Uitstel

U krijgt 1 jaar uitstel om te voldoen aan de bezitsvoorwaarde in deze gevallen: 

  • bij aankoop van een sociale koopwoning
  • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van de volle eigendom of de erfpacht of het opstalrecht of het vruchtgebruik op een woning, bouwgrond of kavel 
  • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van een woning waarop een erfpachtrecht of opstalrecht is gegeven 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) controleert in deze gevallen 1 jaar na de datum van de akte of u voldoet aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Ze kunnen de termijn eventueel met maximaal 1 jaar verlengen als er gegronde redenen zijn.

Voldoet u na deze termijn niet aan de bezitsvoorwaarde? Dan verhoogt de kost van uw lening voor de verdere duurtijd. De referentierentevoet uit uw akte verhoogt met 2 procentpunt.