Vlaamse woonlening: hoeveel kan je lenen?

Het maximum bedrag van de Vlaamse woonlening mag niet hoger zijn dan een combinatie van

  • bij aankoop van een woning: de koopprijs, in voorkomend geval inclusief BTW, registratierechten en notariskosten of, indien deze lager is, de geschatte verkoopwaarde van de beleende woning;
  • bij werken: de kostprijs van de beleende werken inclusief BTW of, indien deze lager is, de geraamde waarde van de werken, te verhogen met de notariskosten;
  • bij behoud van een woning in geval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning: de som van de bedragen van de schulden, inclusief de wederbeleggingsvergoeding, te verhogen met de registratierechten en notariskosten.

Het bedrag van een Vlaamse woonlening mag in ieder geval niet hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woning of het appartement in voorkomend geval na de beleende werken.

Voor de bepaling van het maximale kredietbedrag dient rekening te worden gehouden met de eventueel uit te voeren werken die volgens het Vlaams Woningfonds strikt noodzakelijk zijn om de woning te laten beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen en waarvoor verplicht is bij te lenen.

Hoeveel bedraagt de rentevoet?

Je rentevoet wordt in principe berekend op basis van een aantal factoren: je geïndexeerde inkomen, je gezinstoestand, de ligging van de woning, de looptijd van je krediet en de referentierentevoet. De referentierentevoet wordt bepaald op het ogenblik dat de dossierkost wordt ontvangen.

Gelet op de thans geldende referentierentevoet bedraagt de rentevoet momenteel, in functie van de looptijd

Looptijd lening (in jaar)

 

20 of minder

1,60%

21

1,64%

22

1,68%

23

1,72%

24

1,76%

25

1,80%

26

1,84%

27

1,88%

28

1,92%

29

1,96%

30

2,00%

ongeacht je geïndexeerde inkomen, gezinstoestand en de ligging van de woning.

Aanpassing rentevoet tijdens de leningsduur

Je rentevoet kan in principe wijzigen in functie van je gezinstoestand en de evolutie van je geïndexeerde inkomen.

Gelet op de thans geldende referentierentevoet blijft de rentevoet, zoals vermeld in onderstaande tabel, ongewijzigd tijdens de looptijd van de lening.

Looptijd lening (in jaar)

 

20 of minder

1,60%

21

1,64%

22

1,68%

23

1,72%

24

1,76%

25

1,80%

26

1,84%

27

1,88%

28

1,92%

29

1,96%

30

2,00%

De minimumrentevoet van de Vlaamse woonlening varieert van 1,60% tot 2% afhankelijk van de duurtijd van de lening. Dit geldt enkel voor nieuwe kredietaanvragen en dus niet voor de reeds lopende sociale leningen. Als u reeds van een sociale lening geniet, is het reglementair niet mogelijk uw rentevoet verder te verlagen in functie van de duurtijd van uw krediet.

Kan je tijdens de duur van je krediet een korting op de rentevoet krijgen?

Het Vlaams Woningfonds kan, op jouw verzoek, een korting op de rentevoet toestaan zonder dat de rentevoet met korting minder mag bedragen dan 4/3 van de referentierentevoet die op het ogenblik van het aanbod van toepassing is, zonder lager dan 2 % te kunnen bedragen.

Die kortingrentevoet is een vaste rentevoet voor de resterende looptijd van het krediet. Het Vlaams Woningfonds rekent bij het toestaan van die korting een vergoeding aan die gelijk is aan de intrest van 3 maanden op het openstaande saldo van het krediet, berekend aan de rentevoet zonder korting.

Als je de woning waarop het krediet betrekking heeft, niet persoonlijk bewoont, kan er geen korting worden toegestaan. Een korting op de rentevoet kan ook niet toegestaan worden binnen de eerste 24 maanden na het ondertekenen van de kredietakte of als je een betalingsachterstand hebt opgelopen.

Voor kredieten die werden aangegaan vóór 1 september 2017 kan bij de eerstvolgende rentevoetherziening de rentevoet worden vastgelegd voor de resterende duur van de lening aan de referentierentevoet die van toepassing is op de datum van de rentevoetherziening verhoogd met 1 procentpunt zonder lager te kunnen zijn dan 2%. Deze korting kan niet worden verleend indien er betalingsachterstand is.